Att anlita SKÄRHAMN ARKITEKTUR

– hur går processen till?

Vi är med i projektet genom hela processen, från första skiss till färdigt hus. Här är 8 punkter om hur det går till när man anlitar oss på Skärhamn Arkitektur. Läs gärna igenom detta innan ett första samtal med oss.

1

Första samtalet

Ni är välkomna att boka ett första kostnadsfritt telefonsamtal med oss. Vi presenterar Skärhamn Arkitektur, beskriver vår arbetsprocess och hur det går till att anlita oss. Ni får möjlighet att berätta om ert projekt och vad ni vill ha hjälp med. Samtalet tar ca 15 minuter.

Om ni är intresserade att anlita oss och det är ett projekt som vi har möjlighet att hjälpa er med, så bokar vi in en konsultation där vi tillsammans kan formulera en uppdragsbeskrivning. Under konsultationen diskuterar vi omfattningen och typen av projekt och efter mötet återkommer vi med en offert för vidare arbete.

Boka en konsultation på plats

Under en rådgivning på plats får ni en professionell genomgång av fastighetens förutsättningar. Vi presenterar Skärhamn Arkitektur och hur vår arbetsprocess ser ut, de olika stadierna skiss, bygglov, bygghandling m.fl. och vad som ingår i dem.

Konsultationens syfte är att ringa in vad uppdraget ska innehålla så att vi kan formulera en offert för vidare uppdrag i form av skisser och ritningar som passar just era behov. Rådgivningen på plats tar ca 1,5 h och kostar 8.250 kr inklusive moms. I priset inkluderas platsbesöket med förberedelser och administration samt dokumentation av era önskemål och fastighetens förutsättningar, reseersättning tillkommer.

Att förbereda inför första samtalet med arkitekten
  • kontakta kommunen i god tid inför första samtalet och ta reda på vad ni får göra på er fastighet, finns det detaljplan eller andra områdesbestämmelser för fastigheten?
  • se efter om ni har gamla ritningar på huset och ha dem tillgängliga
  • fundera över vilken budget ni har för ert byggprojekt

2

Intervju och platsanalys

När ni har bestämt er för att anlita oss så är första steget i ett uppdrag att vi kommer ut till er tomt eller befintliga hus. Redan under vårt första samtal får vi reda på era önskemål och tankar, men under detta möte får vi möjlighet att göra en mer djupgående intervju och en analys av platsen.

Har ni inte redan varit i kontakt med kommunen kontaktar ni dem i god tid innan mötet och beställer en tomtkarta, detaljplan och tidigare bygglovsritningar för att ha som underlag för vårt möte. Fråga kommunen vilka bestämmelser som finns för er fastighet, om det finns en detaljplan som reglerar vad och hur mycket man får bygga eller om det finns några andra bestämmelser för fastigheten, t. ex. områdesbestämmelser, strandskydd, kulturmiljö mm.

Vi går igenom alla frågor och funderingar ni har samt studerar detaljplanen och övriga bestämmelser för fastigheten för att se vad som är möjligt. Det kan finnas motsägelser mellan vad man har för visioner och vad som är möjligt på fastigheten, och då finns vi där för att utforma alternativa lösningar för byggnationen.

Under besöket på platsen görs en analys av tomten/det befintliga huset. Vi tittar på omgivningen, och studerar utsikter, insyn, ljusförhållanden, väderstreck, höjder, relation till annan bebyggd miljö mm. Analysen och samtalet med er kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet när vi i nästa steg börjar skissa och rita.

Om projektet är en om- och tillbyggnad måste vi göra en uppmätning av befintlig byggnad och rita upp relationsritningar. Relationsritningar visar byggnadens befintliga utseende och kommer ligga till grund för skissarbetet och vidare arbete med att ta fram ritningar för bygglov och byggnation.

3

Skissförslag

Vi utgår från era önskemål och krav som framkommit i tidigare möten och vår analys av projektet när vi tar fram ett första skissförslag. Om projektet är en om- eller tillbyggnad så använder vi relationsritningarna som vi tagit fram genom platsanalysen som underlag för skisserna. Gäller projektet i stället en nybyggnad så är det bästa underlaget en digital nybyggnadskarta i DWG-format, särskilt om tomten är bergig med stora höjdskillnader.

En skiss är ett övergripande koncept där önskemålen filtrerats genom lagar och regler för byggnadsutformning och fastighetens möjligheter. Förslaget kan vara i flera varianter, och presenteras i form av planskisser och perspektivskisser som visar huset i en eller flera vyer. Skissförslaget presenteras för er på ett möte på vårt kontor eller hemma hos er. I skissförslaget kan det finnas många nya idéer för er att ta ställning till, och därför får ni tid att tänka på dessa innan vi bestämmer hur vi ska gå vidare med ert projekt.

4

Utveckling av skissförslag

Många nya tankar dyker upp när man ser sina idéer bearbetade och visualiserade i ritningar och perspektivskisser. Er återkoppling till oss är viktig för att vi ska kunna utveckla ert projekt vidare. I detta skede vrider och vänder vi på idéerna för att få projektet att fungera i sin helhet.

5

Bygglovsritningar

När ni är nöjda med skissförslaget så tar vi fram bygglovsritningar. Bygglovsritningar är i skala 1:100 och är till för att söka bygglov med. De innehåller alla uppgifter som kommunen behöver för att bedöma projektet.

Vi sammanställer alla ritningar som ni behöver för er ansökan om bygglov och hjälper även till med ansökan om ni önskar det.

6

Projektering – Bygghandlingar och materialval

När bygglovet är godkänt så startar projekteringsfasen. Det är nu projektet går från att vara ett ”vanligt hus” till ett unikt, arkitektritat hus.

I denna del tar vi fram kompletta bygghandlingar. Dessa ritningar är mer detaljerade än bygglovsritningarna och ligger till grund för byggnationen av ert hus tillsammans med ritningar från övriga projektörer. I samarbete med konstruktör och/eller valda entreprenörer går vi igenom huset som ett system där allt ska samverka för en optimal lösning. Vi tar fram handlingar såsom fönster- och dörruppställning, detaljritningar, byggbeskrivning och rumsbeskrivning. Vi går igenom ritningar från konstruktören och övriga konsulter, och samkör dessa ritningar med våra arbetshandlingar. Detta görs för att ventilationsdragningar, balkar och bärning samt diverse installationer behöver planeras för att inte störa rummens utformning på ett onödigt sätt.

Ett exempel på en byggnadsdel som behöver beskrivas i detalj är fönstren. Detta görs i en fönsteruppställning som ligger till grund för offertbeställningen. Fönstrens utseende kan skilja sig mycket åt beroende på exempelvis materialval, kulörer, hängning och eventuella spröjs. I projekteringshandlingarna anges även tekniska egenskapskrav, till exempel isoleringsförmåga och om det ska vara solavskärmning eller insynsskydd. Allt detta specificeras i projekteringen och ger byggnadens slutresultat en hög kvalitet. Desto mer som finns specificerat, desto lättare är det att jämföra offerter från entreprenörer.

Kompletta bygghandlingar säkerställer att slutresultatet motsvarar era önskningar och vår design, och håller den kvalitet som vi vill uppnå.

7

Rådgivning under byggnation

Under byggnationen kontaktar ni oss vid behov. Vi kommer ut till bygget för att tillsammans med hantverkarna diskutera funderingar som uppstår på plats. Med våra olika kompetenser kan vi hitta en lösning, allt för att se till att resultatet blir lika bra som ni förväntat er från första skiss och att vår design och kvalitetsnivå säkerställs.

Om det uppstår en situation där ändringar i utformningen behöver göras kan vi ge råd i hur man bör göra det på ett sätt som överensstämmer med de lagar och regler som finns kring byggnadsutformning. Det betyder att onödiga misstag inte fastnar i besiktningen, och ni kan flytta in som planerat.

8

Besök i det färdiga huset

När ni har flyttat in så kommer vi gärna på besök för att se det färdiga resultatet. Vi utvärderar hur vårt samarbete har fungerat och tar gärna foton av byggnaden.